Loading...

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

पहिला कोण होता


वांद्रय़ाच्या चर्चच्या हद्दीत एक जण थडग्यावर डोकं आपटत म्हणत होता, ‘‘का
मेलास? का मेलास तू?’’
कुणी जवळचा होता का? एकानं विचारलं,तेव्हा तो म्हणाला, ‘‘त्याचे तोंड मी
बघितलही नव्हतं हो.’’
हा माझ्या बायकोचापहिला नवरा होता.