थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

फोन माझ्यासाठी होता


फोन वाजताच रोहनने आपल्या पत्नीला- मोनाला सांगितलं,
‘‘ फोन जर माझ्यासाठी असेल तर मी घरात नाहीए म्हणून सांग.’’
मोनाने फोन उचलला आणि सांगितलं, ‘‘तो घरात आहे.’’ रोहन म्हणाला, ‘‘सांगू नको
म्हणून सांगितलं होतं ना.’’ मोनानं उत्तर दिलं, ‘‘फोन माझ्यासाठी होता.’’