थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

मुली देता अश्या १११ मराठी सभ्य - शिव्या।
१) नालायक
२) मुर्खा
३) बावळट
४) डुक्कर :) ५) टरमळया
६) नरसाळया
७) सुरनळया
८)दळभद्री
९) दलिंदर
१० )फुकटया ११) कुत्र्या
१२) वकटया
१३) बावळया
१४) गाढव
१५) बुचकळ्या
१६) ये गाजर १७) उड़ानटप्पू
१८)छमिया
१९) बोंगाडया
२०) पोंग्या
२१) माठया
२२)बैल २३) बैलोबा
२४) सुक्क्या
२५) ठोल्या
२६) मोट्या
२७) म्हासाड
२८) सांड २९) हूडडिंगा
३०) धटिंगन
३१) आवाकाळी
३२)मंद
३३) ढिल्या
३४) च्यायला ३५) मायला

३६) बायल्या
३७) गाभ्न्या
३८) च्यामारी
३९) चूक मारी च्या ( नटरंग मधेय होती हि शिवी )
४०) कापिंदर ४१) एपितर
४२) झेंडू
४३) जाड्या
४४) बाचक्या
४५) ढेरपोट्या
४५) थेरड्या ४६) शेळपट
४७) मेंगळट
४८) ढेम्स्या
४९) सुक्कड
५०) खेकड्या
५१) डुरक्या ५२) झिन्ग्या
५३) बेडूक
५४) झिपऱ्या
५५) टकल्या
५६) बेशरम
५७) बदमाश ५८) निर्लज्ज
६०) निलाजरा
६१) बिनडोक
६२) टमरेल
६३) खटारा
६४) भागुन्या ६५) टपरी

६६) छपरी
६७) तुसाड्या
६८) नसान्या
६९)बडबड्या
७०) सापळ्या 71)मोक्कर
72)बधीर
73)गेंड्या
74)वेड्या
75)येड्या
76)येडपट 77)मेंटल
78)सर्किट
79)चक्रम
८०) भेकड
८२) घनचक्कर
८३) फाटीचर ८४) फाटक्या
८५) खुळ्या
८६) भामट्या
८७) राक्षसा
८८) कडमडया
८९) दारुड्या ९०) बेवड्या
९९) पेताड
१००) डाम्बिस
१०१) भवाने
१०२) डाकिन
१०३) चेटकीण १०४)
१०५) मरतुकड्या

१०६) ढोरा
१०७) खप्पड
१०८) बहिऱ्या
१०९) मुक्या ११०) फुकड्या
१११) अल्लड