थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

आई मुलीचे विनोदी फोन संभाषण - बघा काय काय बोलणे चालते
मुलगी - हॅल्लो.... हॅल्लो...
मम्मी - हां हॅल्लो...
मुलगी - हॅल्लो, मम्मी मी बोलतेय.
मम्मी - अग बोल आणि आवाजाला काय झालय तुझ्या ?
मुलगी - बसलाय.
मम्मी - कशाने गं ?
मुलगी - आईसक्रिम
मम्मी - मग काही घेतलस की नाही ?
मुलगी - घेतलं ना. दुसरं आईसक्रिम.. म्हटलं काट्यानेच
काटा काढावा.
मम्मी - सुपीक आहेस हो, आज अचानक कसा काय फोन
केलास ?
मुलगी - अग,'करेन करेन'म्हणत होते. जमलच नाही. तसं
आताच कळलय यापुढे आमचं बिल कंपनी भरणार म्हणून.
तसा केला फोन.
मम्मी - खरच की काय ?
मुलगी - मग. हवं तेवढं बोलू. फुल्ल टॉकटाईम आहे.
मम्मी - बरं, तू कशी आहेस ?
मुलगी - कशी काय ? तशीच आहे. पाच फुट दोन इंच, रंग
गोरा...
मम्मी - अग कशी म्हणजे ... मजेत आहेस ना ?
मुलगी - अगदी मजेत.
मम्मी - आणि जावयबापू काय म्हणताहेत ?
मुलगी - कुठे काय म्हणतोय तो ? घरात असला तर म्हणेल
ना ?
मम्मी - देवा, तुझी सेकंड लेंग्वेज निदान
मराठी घ्यायला हवी होती. कसे आहेत जावयबापू ? मजेत
आहेत ना ?
मुलगी - काय माहीत. असेल कदाचित. त्याचा ना एक
प्रोब्लेमच झालाय.
मम्मी - काय ग, काय झालं ?
मुलगी - कसं सांगू ? लाज वाटते बघ सांगायला.
मम्मी - अरे देवा, अस झालय तरी काय ?
मुलगी - अग त्याला ना...... अॅसिडीटी झालीय.
मम्मी - अॅसिडीटी ?
मुलगी - हो ना.... त्याला हा प्रोब्लेम छोटाच
वाटतो पण मला किती मोठा प्रोब्लेम होतो म्हणून
सांगू ?

मम्मी - तुला कसला ग प्रोब्लेम ?
मुलगी - अगं, हा कायम पोट धरून आणि मी नाक धरून.
मम्मी - पण अचानक अॅसिडीटी कशी काय झालीय ?
मुलगी - काही नाही ग. हा सगळा बाहेरख्यालीपणाच
ा परिणाम
मम्मी - अग, काय बोलतेस काय तू ?
मुलगी - खरं तेच सांगतेय.
मम्मी - इतक्या कॅज्युअली कसं काय बोलू शकतेस ?
मुलगी - आता जे आहे ते आहे. सांगायला लाज कसली ?
मम्मी - म्हणजे
तुला त्याचा हा बाहेरख्यालीपणा चालतो ?
मुलगी - नाईलाज आहे ग माझा. मी तरी काय करू ?
मला नाही जमत.. सकाळी सकाळी उठायला...
डबा बनवायला..
मम्मी - आता हा डबा कुठे आला मध्येच ?
मुलगी - अग, मी जेवणाचा डबा बनवून देत नाही म्हणून तर
तो...
मम्मी - तुला हे बोलवतं तरी कसं ? एवढ्याश्या कारणांमुळे
तो दुसर्या बायकांकडे जातो आणि तू...
मुलगी - अग मीच सांगितल त्याला. जा म्हणून.
मम्मी - तू ?
मुलगी - घरगुती जेवण असतं त्या बायकांकडे. पण
याला काही स्वतःची अक्कल आहे की नाही ? रोज रोज
ती करी, बिरयाणी कशाला खायची ? असलं चमचमीत
खाल्ल्यावर होणारच ना अॅसिडीटी.
मम्मी - तू काय बोलतेयस हेच मला कळत नाही.
मुलगी - अग, असं उठसुठ बाहेर खाल्ल तर मग दुसरं काय
होणार ?
मम्मी - याला तू बाहेरख्यालीपणा म्हणतेस ?
मुलगी - असं काय करतेस ? तुझं मराठी एकदम विक झालय
बघ. बाहेर खाण्याला हाच शब्द आहे मराठीत.
मम्मी - कळलं तुझ ज्ञान. एक काम कर, रोज त्याला दुध देत
जा.
मुलगी - चल.... काहीतरीच काय ? दुध प्यायला तो काय
कुक्कुलं बाळ आहे ?
मम्मी - अगं, माझ्या बाये, थंड दुध देत जा. त्याने
अॅसिडीटी कमी होईल. अजून काही प्रोब्लेम नाही ना ?
मुलगी - नाही कसा ? हल्ली फारच आंबटशौकीन झालय
तो.

मम्मी - अरे देवा, हे आता काय नवीन ?
मुलगी - हो ना. परवा कैर्या घेऊन आला, काल आवळे
आणि आज लिंबू आणणार आहे म्हणे. लोणचं कर म्हणतो ?
मला कुठे येतय ते ? आंबटशौकीन कुठचा !
मम्मी - माझ्याकडे पाठव.
मुलगी - त्याला ?
मम्मी - गधडे, कैर्या, आवळे माझ्याकडे पाठव. मी देईन
लोणचं बनवून.
मुलगी - तुला कुठे येतं लोणचं बनवायला ? आपल्याकडे तर
जेवणसुद्धा बाबाच बनवतात. लोणचं बनवायला शिकले
की काय ते ?
मम्मी - बाबा ? अग तुझे बाबा जाऊन चार वर्षे झाली ?
विसरलीस की काय ? तू मधूराच बोलतेयस ना ?
मुलगी - नाही. हो मी माधुरी..Sorry हं मधुराची मम्मी,
बहुधा राँगनंबर लागला. हि हि हि
ओळख असू द्यात .....