TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

आत्ताशी कुठे विशीची आहे


एक कॉलेजची मुलगी कॉलेजला जायला उशीर झाला म्हणून बेदरकारपणे अतिशय फास्ट
स्पीडने कार चालवून सिग्नल तोडून गेल्यामुळे एका पोलिसाने तिलाथांबवलं.
पोलीस तिला म्हणाला-मॅडम, चाळीसच्या पुढे गाडी चालवायची नाही हे तुम्हाला
माहीत नाही का?
ती मुलगी म्हणाली, मी आत्ताशी कुठे विशीची आहे!