खान्देशी अहिराणी नवरा बायको तडका - Faltupana.in

Faltupana.in

Funny images, Jokes, Article, Marathi Graffiti. आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ..

Loading...

वाचकांची पसंद :

Post Top Ad

Post Top Ad

खान्देशी अहिराणी नवरा बायको तडका

नवरा: आज खावाले काय बनाडस ?
बायको: तुम्ही सांगश्यात ते.
नवरा: खिचडी बनाड.
बायको: रातनी अजून पडेल शे.
नवरा: मंग बट्ट बनाड
बायको: पोऱ्या तोंड नाही लावस
नवरा: बोंबील शेत का ?
बायको: सोमवार न इसड नको
नवरा: वरण चीकल्या बनाडस
बायको: रात ना खातस का काही भी


नवरा: नाहीतर मंग उडीद नि दाय बनाडस
बायको: तुमन पोट गरबा धरस
नवरा: कडी बनाडस
बायको: दही नही शे
नवरा: मंग काय बनाडस ?
बायको: तुम्ही सांगश्यात ते.

Post Top Ad

Loading...