TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

कॉल सेंटर आणि भयानक ग्राहकउम्म्या कॉल सेंटर ला फोन करतो..
कॉल सेंटर - मी आपल्याला कश्या प्रकारे मदत करू शकतो?
उम्म्या - मी नोट पॅड वर टाईप करत होतो..अचानक सगळे
शब्द गायब झाले.. 

कॉल सेंटर - गायब झाले?
उम्म्या - हो..मी आता काहीही टाईप केलं तर ते स्क्रीन वर उमटत नाहीये..
कॉल सेंटर - तुम्ही नक्की नोट पॅड वर आहात की त्याच्या बाहेर आलात..
उम्म्या - माहित नाही..


कॉल सेंटर - बरं...तुम्हाला 'C ' प्रोम्प्ट दिसतोय का..
उम्म्या - 'C ' प्रोम्प्ट म्हणजे?

कॉल सेंटर - बरं..मला सांगा तुम्हाला कर्सर दिसतोय का स्क्रीन वर..
उम्म्या - अहो काहीच दिसत नाहीये..तेच तर सांगतोय कधीचं...

कॉल सेंटर - तुमचा मॉनिटर चालू आहे की बंद?
उम्म्या - मॉनिटर म्हणजे काय?

कॉल सेंटर - तुमच्या टेबल वर T .V सारखा जो डब्बा आहे तो..
उम्म्या - ते कसं ओळखू ? 

कॉल सेंटर - मॉनिटर च्या मागे पॉवर केबल आहे का कनेक्ट केलेली? आणि मॉनिटर
चा लाईट लागतो का?
उम्म्या - पॉवर केबल लावलेली आहे..पण लाईट नाही लागत आहे..


कॉल सेंटर - बरं..मॉनिटर च्या मागची दुसरी केबल तुमच्या कम्प्युटर ला जोडलेली आहे का?
उम्म्या -मला नाही दिसत..
कॉल सेंटर - म्हणजे ?
उम्म्या - अहो इथे अंधार आहे..फक्त खिडकीचा प्रकाश येतोय..
कॉल सेंटर - मग लाईट चालू करा ना..
उम्म्या - अहो..लाईट गेलीये कधीपासून....

कॉल सेंटर - ओह !!
मला आता कळाला प्रॉबलेम...एक काम करा..तुमचा कम्प्युटर पैक करा...आणि जिथून
आणलाय त्याला परत द्या..
उम्म्या - का हो काय झालं? आणि त्यांना काय सांगू परत देताना?
कॉल सेंटर - सांगा की मी कॉम्प्युटर घेण्याच्या लायकीचा नाहीये..
मला अक्कल आली की परत घेईन........