TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

आठवीतील मुलाने त्याच्या गर्लफ्रेँन्डसाठी लिहलेले लव्ह लेटर Love Letter


प्रिय. निशा. . . . .
.
लव्ह लेटर पाठवण्यास
कारण
की ?
.
मला तु खुप आवडतेस..
तु पण माझ्याकडे सारखी बघत
असतेस..
.
म्हणुन मला वाटतंय,
मी पण तुला आवडतो..
.
मी जर तुला आवडत असेन
तर,
मला गणिताच्या पेपरला मदत कर..
.
तु डोक्यात लाल रिबीन लावत नको
जाऊ,
तुझ्या मागं मंदाकिनी बसते
ना..
.
ती तुझ्या रिबीन वर पेनची शाई
सोडते,
मला तिचा खुप राग येतो..
.
ती माझ्या घराशेजारीचं राहते,
शाईचा बदला घ्यायचा
म्हणुन
मी..
.
तिच्या घराची बेल वाजवुन पळुन
जातो..
.
तु फेअर अँन्ड लव्हली लावत
जा,
आणखी गोरी होशील..
.
तुझ्या शेजारी बसणारी शीतल
आणि सोनाली दोघीही,
तुझ्यापेक्षा जास्त गो-या
आहेत..
.
पण त्या मला आवडत नाही..
पत्राचा राग आल्यास मला परत दे..
.
सरांना देऊ नकोस......

तुझा प्रियकर...:p:p:p बंड्या