थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

अक्षरांपासून तयार केलेली गणेश चित्रे