TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

पेपर कठीण आहे हे समजल्यानंतर परीक्षा हॉल मध्ये मुलांचे कारनामे..!!


१) हॉल मधील मुली मोजणे
२) सुपरवायजर मॅडम असतील तर
त्यांच्याकडे पाहत बसने
३) समोरच्या-मागच्या मुलांना हे
दाखव- ते दाखव म्हणणे
४) उत्तर पत्रीकेच्या शेवटच्या पेज
वर खाडा-खोड करणे
५) दर १५
मिनिटांनी 'मॅडम ...झाला पेपर...म
का?' असे विचारणे
६) उत्तर पत्रिकेत गाणे लिहणे
७) बेंच वर डोकं ठेवून शांत झोपणे
८) आणि पुढच्या वेळी अभ्यास
करून पास होणार याचे स्वप्न
पाहणे
------------------------------
------------------------------
---------
आणि मुली काय करतात
माहितआहे???
१) उत्तर लिहणे
२) उत्तर लिहणे
३) उत्तर लिहणे
४) उत्तर लिहणे
स्वतःला येत नसेल तर
बाजूच्याला विचारणार...पण
पेपर मात्र पुर्ण सोडवणार!!